Share bộ key Win 10 Pro Retai, Access, Project Professional, Visio Professional, Windows Server

Share bộ key các sản phẩm đình đám của Microsoft: Win 10 Pro Retai, Access, Project Professional, Visio Professional, Windows Server. Tất cả key đều là retail và kích hoạt trực tiếp. Chúc các bạn add key thành công.

Windows 10 Pro Retail – Kích hoạt trực tiếp
Product Key: 3JCNH-FFR8X-V9K8K-YWKDG-8TYP6

Product Key: QC6RN-6J34P-P8Y9H-8B9XJ-DGPKG

Access 2013
Product Key: C232N-C79WQ-2JGVM-HHJP6-TJCWK

Access 2016
Product Key: 8FXXR-NW6BR-TJ26G-B272X-DYH3R

Project Professional 2013
Product Key: NKKKB-4GMB6-JQ6PC-M9JYH-X7347

Project Professional 2016
Product Key: XCYVK-VN9H8-227D8-VYFD6-23763

Visio Professional 2013
Product Key: GBKTC-QTNRQ-RW8C8-KD8R9-RM3BY

Visio Professional 2016
Product Key: WPPVN-9PGH2-6TJ29-BG4B4-R3KY7

Visual Studio Enterprise 2017
Product Key: 347N9-THW8V-9GV4X-7GQXY-MY6XR

Windows Server 2016 Datacenter
Product Key: 3N986-DQCBK-DVYT9-PRRTT-3V7YF

Windows Server 2016 Essentials
Product Key: 848Q7-MNH9X-KWJYY-TRD27-B7WTW

Windows Server 2016 Standard 64-bit
Product Key: NG47W-TMFFD-QVXW7-XY49X-6CQ9R